Toiminta-ajatus

 • Tavoitteenamme on turvata Keuruun kylien nykyisten ja uusien asukkaiden mahdollisuus elää, asua ja toimia yrittäjinä maaseudulla.
 • Edistämme kylät-kylät ja kylät-kunta välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä; otamme kantaa, annamme lausuntoja, ideoimme ja välitämme viestiä.
 • Vaikutamme kyliä koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin, kuten esimerkiksi maankäyttöön, asumiseen, palveluihin ja ympäristöön koskevissa asioissa.
 • Toimintamme työväline ja suunnannäyttäjä on Keuruun kylien kehittämisohjelma 2020.
 • Toiminta-ajatuksemme peruspilareina ovat: avoimuus, kannustaminen, luottamus ja sitoutuminen.

Jäsenet

 • Jäseniämme ovat kyläyhdistysten valitsemat edustajat. Kyläkohtaisia edustajia voi olla useampi, äänestettäessä kullakin kylällä on yksi ääni.
 • Kaksi kunnan viranhaltijaedustajaa /asiantuntijajäsentä voivat osallistua toimintaan kutsuttuna, aihepiirin vaatiessa.
 • Kyläparlamentille valitaan kyläedustajien keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.
 • Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
 • Jäseneksi ottamisesta päätetään kyläparlamentin kokoontumisessa.
 • Jäsenyydestä erotaan kirjallisella ilmoituksella.

Tehtävät

 • Seuraamme, toteutamme ja päivitämme Keuruun kylien kehittämisohjelmaa.
 • Järjestämme (tarvittaessa) yhteisiä koulutuksia ja tietoiskuja sekä keskustelutilaisuuksia ajankohtaisen aiheen ympärille (kehittämisohjelmaan kirjattujen aiheiden pohjalta).
 • Toteutamme yhteismarkkinointia (esim. kaupungin mökkiläiskirjeen yhteydessä) ja kyselyitä (vapaa-ajan ja vakituisille asukkaille) yhteistyössä kaupungin kanssa.
 • Välitämme aktiivisesti tietoa kylien ja kunnan välillä.
 • Teemme aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle ja annamme lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille.

Näin teemme

 • Kokoonnumme kylissä, kylä kutsuu vieraakseen.
 • Myös ne kylät, jotka eivät ole mukana kyläparlamentissa saavat tiedotteet ja tapahtumakutsut.
 • Käsittelemme yhteisiä asioita.
 • Toimimme joustavasti, mutta tavoitteellisesti.
 • Käymme säännöllistä vuoropuhelua eri toimijoiden kesken; viestimme suunnitelmallisesti ja aktiivisesti.
 • Annamme tilaa mielipiteille ja uusille ideoille.
 • Olemme alueellisesti tasapuolisia.
 • Politiikka, aatteet, uskonto ja oman edun tavoittelu eivät kuulu kyläparlamentin toimintaan.

Kokoukset

 • Kyläparlamentti pitää vuosittain 2-4 varsinaista kokousta.
 • Kyläparlamentti kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet kyläparlamentin jäsenistä niin vaatii.
 • Kyläparlamentti on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku kyläparlamentin jäsenistä puhetta johtamaan.
 • Kyläparlamentin kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
 • Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.
 • Kyläparlamentti pyrkii päätöksissään yksimielisyyteen.
 • Kyläparlamentin kokouksiin voidaan kutsua tarvittaessa kunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kertomaan ajankohtaisista aiheista tai neuvottelemaan kyliä koskevista asioista.
 • Kyläparlamentin jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Kyläyhdistykset voivat sovittaessa vastata edustajiensa matka- ym. kustannuksista.
 • Toimintaperiaatteiden muuttaminen ja kyläparlamentin purkaminen
 • Päätös toimintaperiaatteiden muuttamisesta ja kyläparlamentin purkamisesta on tehtävä kyläparlamentin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
 • Kokouskutsussa on mainittava toimintaperiaatteiden muuttamisesta tai kyläparlamentin purkamisesta.

Tämän linkin takaa voit lukea tiivistetysti toiminnastamme: Keuruun kyläparlamentin toimintamalli

Meiltä kysyttiin kokemuksia taipaleeltamme ja niistä voit lukea täältä: Kokemuksia Keuruun kyläparlamentin toiminnasta

————————————————————————————

Keuruun kyläparlamentin toimintamallin suunnittelussa on otettu mallia Ylä-Savosta Sonkajärveltä. Malli on hiottu keuruulaiseen kyläelämään sopivaksi. Kiitokset savolaisille hyvästä yhteistyöstä ja hyvien toimintamallien jakamisesta! Jos olet kyläaktiivi ja näet mallissa hyvää, niin ole hyvä – toimintamalli on tarkoitettu vapaasti monistettavaksi edelleen.